ଭାଗ୍ୟ ସୂକ୍ତମ୍

ତୈ.ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍-ଅଷ୍ଟକମ୍-୨, ପ୍ରଶ୍ନଃ - ୮, ଅନୁ - ୯

ଓଁ ପ୍ରାତରଗ୍ନିଂ ପ୍ରାତରୀନ୍ଦ୍ରଗ୍ଂ ହବାମହେ ପ୍ରାତର୍ମିତ୍ରା ବରୁଣା ପ୍ରାତରଶ୍ୱିନା ।
ପ୍ରାତର୍ଭଗ୍ଂ ପୂଷଣଂ ବ୍ରହ୍ମଣସ୍ପତିଂ ପ୍ରାତସ୍ସୋମମୁତ ରୁଦ୍ରଗ୍ଂ ହୁବେମ । ୧ ।

ପ୍ରାତର୍ଜିତଂ ଭଗମୁଗ୍ରଗ୍ଂ ହୁବେମ ବୟଂ ପୁତ୍ରମଦିତେର୍ୟୋ ବିଧର୍ତା ।
ଆଦ୍ଧ୍ରଶ୍ଚିଦ୍ୟଂ ମନ୍ୟମାନସ୍ତୁରଶ୍ଚିଦ୍ରାଜା ଚିଦ୍ୟଂ ଭଗଂ ଭକ୍ଷୀତ୍ୟାହ । ୨ ।

ଭଗ ପ୍ରଣେତ-ର୍ଭଗ ସତ୍ୟରାଧୋ ଭଗେମାଂ ଧିୟମୁଦବଦଦନ୍ନଃ ।
ଭଗପ୍ରଣୋ ଜନୟ ଗୋଭି-ରଶ୍ୱୈର୍ଭଗ-ପ୍ରନୃଭି-ର୍ନୃବନ୍ତସ୍ସ୍ୟାମ । ୩ ।

ଉତେଦାନୀଂ ଭଗବନ୍ତସ୍ସ୍ୟାମୋତ ପ୍ରପିତ୍ୱ ଉତ ମଧ୍ୟେ ଅହ୍ନାମ୍ ।
ଉତୋଦିତା ମଘବନଥ୍ସୂର୍ୟସ୍ୟ ବୟଂ ଦେବାନାଗ୍ଂ ସୁମତୌ ସ୍ୟାମ । ୪ ।

ଭଗ ଏବ ଭଗବାଗ୍ଂ ଅସ୍ତୁ ଦେବାସ୍ତେନ ବୟଂ ଭଗବନ୍ତସ୍ସ୍ୟାମ ।
ତଂ ତ୍ୱା ଭଗ ସର୍ବ ଇଜ୍ଜୋହବୀମି ସନୋ ଭଗ ପୁର ଏତା ଭବେହ । ୫ ।

ସମଧ୍ୱରାୟୋଷସୋଽନମନ୍ତ ଦଧିକ୍ରାବେବ ଶୁଚୟେ ପଦାୟ ।
ଅର୍ବାଚୀନଂ ବସୁବିଦଂ ଭଗନ୍ନୋ ରଥମିବାଶ୍ୱାବାଜିନ ଆବହନ୍ତୁ । ୬ ।

ଅଶ୍ୱବତୀ-ର୍ଗୋମତୀ-ର୍ନଉଷାସୋ ବୀରବତୀସ୍ସଦ-ମୁଚ୍ଛ୍ୟନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାଃ ।
ଘୃତଂ ଦୁହାନା ବିଶ୍ୱତଃ ପ୍ରପୀନାୟୂୟଂ ପାତ ସ୍ୱସ୍ତିଭିଃ ସଦା ନଃ । ୭ ।

ୟୋ ମାଽଗ୍ନେ ଭାଗିନଗ୍ଂ ସନ୍ତ-ମଥାଭାଗଂ ଚିକୀଋଷତି ।
ଅଭାଗମଗ୍ନେ ତଂ କୁରୁ ମାମଗ୍ନେ ଭାଗିନଂ କୁରୁ । ୮ ।

ଓଁ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ଶାନ୍ତିଃ ।

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3