Headlines

 • Why Should we !

  1
 • Editorial

  • Veda and Vedanga

   ବେଦୀୟ ସାହିତ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୬ଗୋଟି ବିଷୟ ବେଦ ସହିତ ବହୁ ଦିନରୁ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାକୁ ବେଦାଙ୍ଗ ଭାବରେ ପରିଚୟ...

   Read More

  • Sage Mrudgal

   ଋଷି ମୁଦୁଗଲ ଧର୍ମକ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଭୂମିରେ ଘୋର ତପସ୍ୟାରତ ଥାଆନ୍ତି ଋଷି ମୁଦୁଗଲ । ଧର୍ମାଚରଣ ଓ ଈଶ୍ୱର...

   Read More

  • Why not Pari Akhada?

   ସମ୍ପାଦକୀୟପରୀ ଆଖଡା ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ନାହିଁ କାହିଁକି?ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଉଜ୍ଜୈନରେ ଚାଲିଥିବା ସିଂହସ୍ଥ...

   Read More

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
 • Interviews

  1 2 3
 • Mantras

  • BRAHMA UPANISHAD with Odia Translaltion

   । । ବ୍ରହ୍ମୋପନିଷତ୍ । ।ଓଁ ସହନାବବତୁ । ସହ ନୌ ଭୁନକ୍ତୁ । ସହବୀର୍ୟଂ କରବାବହୈ । ତେଜସ୍ୱି ନାବଧୀତମସ୍ତୁ ମା...

   Read More

  • Bhagya Suktam

   ଭାଗ୍ୟ ସୂକ୍ତମ୍ ତୈ.ବ୍ରାହ୍ମଣମ୍-ଅଷ୍ଟକମ୍-୨, ପ୍ରଶ୍ନଃ - ୮, ଅନୁ - ୯ ଓଁ ପ୍ରାତରଗ୍ନିଂ ପ୍ରାତରୀନ୍ଦ୍ରଗ୍ଂ ହବାମହେ...

   Read More

  • Mangala Astakam

       କଥାରେ ଅଛି, ଯେମିତି ସକାଳ, ସେମିତି ଦିନ । ତେଣୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଆମ ମନକୁ ସକାରତ୍ମକ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା...

   Read More

  1 2 3 4 5 6
 • Story

  • As Food so also Mind

   ଯେମିତି ଅନ୍ନ, ସେପରି ମନ ମହାଭାରତ କଥା । ସେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଶର ଶଯ୍ୟାରେ ଥାଆନ୍ତି । ଜୀବନର ଏହି ଅନ୍ତିମ...

   Read More

  • God's Plan

   ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନା ଜଣେ ସାଧୁ ଗଙ୍ଗାନଦୀ ତୀରରେ ଧ୍ୟାନରତ ଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପଦେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ।...

   Read More

  • This was not there!

   ଏସବୁ ନଥିଲା ଥରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଆରବୀ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବସରେ ଚଢିଲେ । ବସରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂଗୀତ ବାଜୁଥାଏ । ସେ...

   Read More

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
 • Places

  • Jatasankara Shiva Temple

   ଜଟାଶଙ୍କର ମହାଦେବ ଗିରନାର ଶୃଙ୍ଗରେ ସ୍ଥିତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ଜଟାଶଙ୍କର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର । ଋଷିମୁନିଙ୍କ...

   Read More

  • Akhandalamani Temple

   ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀ   ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆରଡିରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣୀଙ୍କ ପୀଠ । ଜନଶ୍ରୁତି ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା...

   Read More

  • Maa Cuttack Chandi

   ମା’ କଟକଚଣ୍ଡୀ ଦେବୀ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ି ହରେ ପ୍ରସୀଦ ।ପ୍ରସୀଦ ମାତର୍ଜଗତୋଖିଳସ୍ୟ ।ପ୍ରସୀଦ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ପାହି ବିଶ୍ୱଂ ।ତ୍ୱମୀଶ୍ୱରୀ ଦେବୀ...

   Read More

  1 2 3 4 5 6 7

aûAg _ûjûP

 

 

RMZe^û[ RM^Üû[uê ùfûùK ù~ZòKò gâ¡û i¹û^ RYûA[û«ò VòKþ ùijò_eò RM^Üû[u ij RWòZ icÉ ùfûK Z[û aÉêKê c]ý ùfûùK gâ¡û I i¹û^ RYûA[û«òö ùiA[ô_ûAñ MûWòeê IjäûA_Wòaû cûùZâ ùfûùK Gùa aò aW\\ûŠe ]êkòKê cêŠùe cûeò gâúc¦òe @bòcêùL ~ûZâû Ke«òö [ùe c¦òe _ûLùe _jôùf @eêY ɸ I _ùe aûAg _ûjûPKê cêŠò@û cûeò gâúRòCuê ù\\Lôaû_ûAñ aýûKêk ùjûACV«òö

RMZe^û[ gâúRM^Üû[ aWVûKêe ^ûcùe ^ûcòZ ùjaûeê Zûu ij Zûu ù\\Ck aW ù\\Ck, Zûu \\ûŠ aWÿ\\ûŠ _eò Zûu _ûaz aWÿ _ûaz aû _ûjûPö ùijò aW _ûjûPe ^ûc ùjCQò aûAg _ûjûPö aCkcûk _[ee Gjû Zò@ûeòö cjû_âbêue icÉ aûjûe aòùR GA aûAg _ûjûP ù\\A ùjûA[ûGö ]ûcòðK aògßûiùe aûAg _ûjûP bìcòKû MêeêZß_ì‰ðö GjòVûùe @Qò aâjàùfûK, _òZéùfûK, ]îaùfûK I @Á ùa÷KêY×ö GVûùe _òŠ\\û^, @^Ü\\û^, aÈ\\û^ Kùf _òZé _êeêh ZûjûKê MâjY Keò[û«òö eûRû bû^êù\\a GjûKê ^òcðûY Keò[òùfö Gjûe f´ 70 `êU, CyZû 6 Aö ùZùa iaê _ûjûPùe Gjûe @ûdZ^ GK _âKûe ^êùjñö GK jòiûaùe @Áû\\g _ûjûPUò iaêVê Iiûeò@ûö Kûgú aògß^û[ Gjò aûAg _ûjûPe aûc _ûgßðùe aòùR ùjûAQ«òòö

 

Subcategories

Ama Vivek Articles

January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4